КОНВЕКЦИОНАЛЕН

EU
Начало × Артистичен Социален Реалист Изследовател Конвекционален Предприемчив За нас
☰Меню

• Конвекционален •


Информационни технологии

Информационните технологии (ИТ) са използването на компютри за създаване, обработка, съхраняване, извличане и обмен на всякакви данни и информация. ИТ са част от информационните и комуникационни технологии (ИКТ). Система за информационни технологии (ИТ система) обикновено е информационна система, комуникационна система или, по-конкретно, компютърна система - включително целия хардуер, софтуер и периферни устройстваоборудване - управлявано от ограничена група ИТ потребители.

Нашите предложения:

Физика

Физиката е естествена наука, която изучава материята, нейните основни съставни части, нейното движение и поведение през пространството и времето, както и свързаните с тях единици енергия и сила. Физиката е една от най-фундаменталните научни дисциплини, чиято основна цел е да разбере как се държи Вселената. Учен, специализиран в областта на физиката, се нарича физик.

Нашите предложения:

Математика

Математиката е област на познание, която включва темите за числата, формулите и свързаните с тях структури, формите и пространствата, в които се съдържат, както и количествата и техните промени. Тези теми са представени в съвременната математика с основните поддисциплини на теория на числата, алгебра, геометрия, и анализ, съответно. Няма общ консенсус сред математиците относно общо определение за тяхната академична дисциплина.

Нашите предложения:

Архитектура

Архитектурата е наука и изкуство за изграждане на сгради и други строителни конструкции. Професията на архитекта обхваща различни дейности, свързани с проектирането и строителството на сгради или групи от сгради, както и на окръжаващото ги пространство, предназначено за обитаване или използване от хората.

Нашите предложения:

Право

Правото е система от правила и норми, уреждащи отношенията между субектите - хора и организации - в обществото. Правото като система от правила се прилага от съвкупност от институции и подлежи на принудително осъществяване, на тях се подчинява всяко едно правно общество. Правото придава форма на политиката, икономиката и обществото по различни начини и служи като основен социален медиатор за регулиране на отношения между хората.

Нашите предложения: