СОЦИАЛЕН

EU
Начало × Артистичен Социален Реалист Изследовател Конвекционален Предприемчив За нас
☰Меню

• Социален •


Филология

Филологията е наука, която съчетава изучаването на езика (научна област лингвистика) и литературата (научна област литературознание). Нейните клонове могат да имат за предмет на изучаване областта на конкретен език – например българска филология и немска филология, близки езици - славянска филилогия и романска филология, или групи езици - класическа филология (старогръцки и латински), ориенталистика и др.

Нашите предложения:

Философия

Философията е изследване на общите и фундаментални въпроси, засягащи човека и света. Основни теми за философията са неща като съществуването, мисленето, познанието, истината, справедливостта, красивото. В своите изследвания философията по принцип се отличава със систематичен подход и рационална аргументация, което я отличава от други подходи към същите или подобни теми, като например мистицизма и митологията.

Нашите предложения:

Психология

Психологията е научно изследване на ума и поведението. Психологията включва изучаването на съзнателни и несъзнателни феномени, включително чувства и мисли. Това е академична дисциплина с огромен обхват, пресичаща границите между естествените и социалните науки. Психолозите търсят разбиране за възникващите свойства на мозъка, свързвайки дисциплината с неврологията. Като социални учени, психолозите имат за цел да разберат поведението на индивидите и групите. Ψ (psi), първата буква от гръцката дума психика, от която произлиза терминът психология, обикновено се свързва с науката.

Нашите предложения:

Педагогика

Педагогика е социална наука, която изследва същността, закономерностите, тенденциите и перспективите „ на развитието на педагогическия процес. Тя е наука за обучението и образованието на детето и представлява съвкупност от научни познания, организирани в система и проверени в практиката. Тя е съвкупност от закономерности, принципи, методи, форми, средства и процедури за реализация на учебно-възпитателната дейност. Целта на педагогиката е с научни методи и средства, а така също и по пътя не експериментирането, да разработва теория за формирането на човешката личност. В контекста на учене цял живот се използва думата андрагогия за еквивалентния термин при възрастните.

Нашите предложения: